Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 08/04/2023

Geachte bezoeker, lees deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig door voordat u onze website https://site.com bezoekt. Uw toegang tot de site is volledig afhankelijk van uw aanvaarding van deze overeenkomst en uw naleving van de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze overeenkomst, beëindig dan uw toegang tot de site. Als u uw toegang tot de site voortzet, gaan wij ervan uit dat u de volledige tekst van deze overeenkomst onvoorwaardelijk en onbeperkt aanvaardt.

https://dugunrehberim.com De website wordt beheerd door My Wedding Guide, hierna te noemen de SITE. De gebruiksvoorwaarden voor deze site treden in werking bij publicatie. Het recht om eenzijdig wijzigingen aan te brengen behoort toe aan de SITE en al onze gebruikers worden geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard, die als up-to-date op de SITE zullen worden gedeeld.

Privacy

Privacy is beschikbaar op een aparte pagina om de principes van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te regelen. Als u de INTERNET SITE gebruikt, gaat u ermee akkoord dat de verwerking van deze gegevens plaatsvindt in overeenstemming met het privacybeleid.

Omvang van de dienst

Als Bedrijfsnaam zijn wij volledig vrij in het bepalen van de omvang en de aard van de diensten die wij in het kader van de wetten zullen leveren; de wijzigingen die wij zullen aanbrengen met betrekking tot de diensten worden geacht van kracht te zijn geworden bij publicatie op de INTERNET SITE.

Copyright

De eigenaar van alle tekst, code, graphics, logo's, afbeeldingen, foto's, geluidsbestanden en de gebruikte software (hierna en hierna te noemen "inhoud") die op de SITE worden gepubliceerd is de Bedrijfsnaam en alle rechten zijn voorbehouden. Het reproduceren of kopiëren van de inhoud van de site zonder schriftelijke toestemming is strikt verboden.

Algemene bepalingen

  • Alle gebruikers verbinden zich ertoe de INTERNET SITE alleen voor wettige en persoonlijke doeleinden te gebruiken en geen activiteiten te ondernemen die de rechten van derden kunnen schenden. De juridische en strafrechtelijke verantwoordelijkheden in hun transacties en handelingen binnen de INTERNET SITE behoren hen toe. De INTERNET SITE is niet direct en/of indirect aansprakelijk voor enige schade geleden of te lijden door derden als gevolg van deze werkzaamheden en handelingen.
  • Wij doen ons best om de juistheid en actualiteit van de informatie op de Site te waarborgen. Ondanks onze inspanningen kan deze informatie echter achterlopen op de werkelijke veranderingen en kunnen er verschillen zijn. Om deze reden geven wij geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op de site, en er wordt door ons geen enkele verbintenis aangegaan.
  • De INTERNET SITE kan hyperlinks bevatten naar andere websites, toepassingen en platforms die door derden worden beheerd en waarvan wij de inhoud niet kennen. De functionaliteit van de Site biedt alleen toegang tot deze sites en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.
  • Hoewel wij ons best doen om de SITE vrij van virussen te houden, kunnen wij niet garanderen dat deze volledig virusvrij is. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de gebruikers om bij het downloaden van gegevens de nodige voorzorgsmaatregelen tegen virussen te nemen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade die kan worden veroorzaakt door kwaadaardige programma's, codes of materialen zoals virussen enz.
  • Wij garanderen niet dat er geen defecten of fouten zullen optreden in de diensten die op de Site worden aangeboden of dat er een ononderbroken dienstverlening zal zijn. Wij kunnen uw toegang tot de SITE en de diensten of enig deel van de site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de INTERNET SITE is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Voor schade als gevolg van contractbreuk is de totale vergoeding die kan worden gevorderd beperkt tot de voorzienbare schade. De bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook niet in geval van schade aan mensenlevens, lichamelijk letsel of gezondheid van een persoon. In alle gevallen van overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor schadevergoeding wegens vertraging, niet-nakoming of verzuim.

Geschillenbeslechting: De wetten van de Republiek Turkije zijn van toepassing op de beslechting van geschillen die voortvloeien uit de toepassing of uitlegging van deze Overeenkomst; de rechtbanken en tenuitvoerleggingskantoren van Izmir zijn bevoegd.